Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Студенти

  Изготвени дипломи – факултет по технически науки

  28/02/2020

  Празен Бакалавър Геодезия Инженерна логистика Комуникационни и информационни системи Радиолокационна техника и технологии Системи за сигурност Сигналноохранителни системи и технологии Радиокомуникационна техника и технологии Компютърни технологии за автоматизация на производството Магистър Геодезия Инженерна логистика Комуникационни и информационни системи Радиолокационна техника и технологии Системи за сигурност Сигналноохранителни системи и технологии Радиокомуникационна техника и технологии Компютърни технологии […]

  Изготвени дипломи – педагогически факултет

  28/02/2020

  Празен Бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство Специална педагогика – Логопедия Педагогика на обучението по музика Начална училищна педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Педагогика Специална педагогика – ПДИН Предучилищна педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Социална педагогика Социални дейности Педагогика на обучението по техника и технологии Педагогика на обучението по физическо възпитание […]

  Изготвени дипломи – факултет по математика и информатика

  28/02/2020

  Празен Бакалавър Икономика Компютърна информатика Икономическа информатика Бизнес информатика Математика Педагогика на обучението по математика и информатика Компютърни информационни технологии Стопанска математика Магистър Математика Икономика Информатика Педагогика на обучението по математика и информатика

  Изготвени дипломи – факултет по природни науки

  27/02/2020

  Празен Бакалавър Астрономия ЕООС Медицинска физика и радиоекология Медицинска химия Педагогика на обучението по биология и химия Педагогика на обучението по биология и физика Педагогика на обучението по география и биология Педагогика на обучението по химия и физика Растителна защита Физика Химия Туризъм Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда Магистър Агрономство […]

  Съобщения

  27/02/2020

  На вниманието на всички дипломирани студенти   Дипломите за завършено висше образование се получават само лично. Списъците с готовите дипломи се публикуват периодично на сайта на ШУ. След като сте се уверили, че името Ви фигурира в списъка, се явете в студентска канцелария “Дипломи”, Корпус 1, стая 308, за да получите дипломата си. При получаване на […]

  Изготвени дипломи – факултет по хуманитарни науки

  26/02/2020

  Празен Бакалавър Английска филология Археология Българска филология Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване Връзки с обществеността Журналистика История Немска филология Приложна германистика Руска филология Теология Турска филология Педагогика на обучението по български език и история Педагогика на обучението по български език и руски език Приложна лингвистика Педагогика на обучението по история и география Руска […]

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  28/01/2020

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския […]

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  18/03/2019

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския […]

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите

  18/03/2019

  Комисията по социално-битовите въпроси на учещите (КСБВУ) в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е създадена с ректорска заповед, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3 от “Наредбата за ползване на студентските общежития и столове” и съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 90 от 26.05.2000 година. Нейният състав, включващ представители на Студентския […]