Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти

  Стипендии ПМС90

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации Обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г., в сила от 1.10.2000 г. – попр., бр. 45 от 2.06.2000 г., изм. и доп., бр. 60 от 6.07.2001 г., […]

  Студентска канцелария

  Корпус 1, кабинет 215, ет. 2​ Празен Мариета Димитрова работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч. Телефон: 054 830 495 вътр. 390 Мобилен:  0893 352216 E-mail: m.dimitrova@shu.bg Ралица Георгиева работно време за работа със студенти: 8.30 ч. – 15.00 ч. Телефон: 054 830 495 вътр. 313 Мобилен:  0882 910557 E-mail: r.georgieva@shu.bg […]

  Състав

  Празен Председател Иванка Благоева Кабинет: 306, Корпус 3 Телефон: 054/830 495, вътр. 151 Факултет по хуманитарни науки Димитричка Димитрова Тодорова – 3 курс, Английска филология Йълдъз Мустафа – 3 курс, Българска филология Мехмед Сали Карасали – 4 курс, Английска филология Енгин Ерханов Исмаилов – 4 курс, Журналистика Зорница Костадинова Шишкова – 1 курс, Руска филология […]

  Комисии

  Комисия по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) Комисия по учебна и научна дейност (КУНД) Комисия по култура и обществена дейност (ККОД) Комисия по международна дейност и връзки с обществеността (КМДВО) Комисията по спортна дейност (КСД) Комисия по въпроси на обучението в Добрич (КВОД) Комисия по въпроси на обучението във Варна (КВОВ)

  Студентски съвет

  Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в ШУ “Епископ Константин Преславски”. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академическия съвет на Университета. Академическият съвет може да възрази срещу разпоредби […]

  Общежитие

  Заповед за условията и критериите за настаняване на студентите в Студентските общежития за учебната 2020/2021 година Заявление-декларация за настаняване в студентските общежития Класирани студенти за настаняване в Студентските общежития за учебната 2020/2021 година РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ: Попълване на настанителна заповед в Корпус 3, етаж 3, кабинет 311. Заверяавне на настанителните заповеди в […]

  Стипендии

  Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за летния семестър на уч. 2020/2021 г. Заявление за стипендия за летния семестър на учебната 2020/2021 г. Заявление за стипендии за студентите от приоритетни специалности СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС И НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В КОЛЕЖ – гр. ДОБРИЧ. НЯМА ДА […]

  Здравно осигуряване

  При внасяне на семестриалните такси студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване следва да попълнят декларация. Информация относно здравноосигурителния статус – тел. 054/ 830-952, Корпус 3, ет. 3, стая 310. На основание чл. 40 от ЗЗО за сметка на републиканския бюджет се осигуряват […]

  Семестриални такси и срокове

  Семестриални такси ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021 година Семестриални такси ОКС “Магистър” за учебната 2020/2021 година   Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г.   ОКС Магистър (след средно образование), Бакалавър и Професионален бакалавър За първи семестър на учебната 2020/2021 година Задочна форма на обучение   до 3 септември 2020 г.   […]

  Семестриални такси и срокове

  Семестриални такси ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021 година Семестриални такси ОКС “Магистър” за учебната 2020/2021 година   Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г.   ОКС Магистър (след средно образование), Бакалавър и Професионален бакалавър За първи семестър на учебната 2020/2021 година Задочна форма на обучение   до 3 септември 2020 г.   […]