Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Научна поредица „Филологически ракурси“

  Поредицата е индексирана и се наблюдава в CEEOL и е включена в Националния референтен списък на НАЦИД

             Filologičeski rakursi „Филологически ракурси“ е научна поредица от публикации (с отворен достъп) в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение. Научната поредица се издава в двугодишна периодика (в електронен вид) по инициатива на катедра „Германистика при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. До този момент са отпечатани четири тома, резултат от разработката и работата по различни научни проекти на катедрата, ръководена в този период от доц. д-р Антоанета Димитрова и проф. д.ф.н. Снежана Бойчева, които са инициатори и реализатори на идеята в началната ѝ фаза. Изданията са продължени със съдействието на колегиума в катедрата: доц. д-р Даниела Кирова, доц. д-р Айля Илиязова, гл. ас. д-р Севгинар Ибрям, ст. преп. д-р Наталия Лечева, ст. преп. д-р Гергана Герова, ст. преп. д-р Аглика Добрева, преп. Илияна Обретенова, ас. Росица Василева. В поредицата с публикации участват авторитетни учени от Германия, България, Турция и други европейски страни, с които катедрата поддържа дълготрайни и ползотворни научни контакти. В рамките на тези издания научните си търсения и идеи споделят колеги българисти, англицисти, русисти, тюрколози от водещите български университети, както и докторанти и изявени студенти бакалаври и магистри от специалностите, обслужвани от катедра „Германистика“ към ШУ. Работни езици са български, немски, английски, руски език.

              Акцент представляват ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ и ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ в областта на хуманитарните науки: класическа и модерна литература и лингвистика, медии и обществени комуникации, преводознание, нови технологии в университетското образование. Могат да се предлагат текстове за документалната рубрика на поредицата – преводи, мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани документи. Научната поредица е отворена и за рецензии/анотации на новоизлезли у нас и в чужбина изследвания в област на висшето образование Хуманитарни науки.

   

             Публикуването на стартовия 1. том на научната поредица се осъществява с финансови средства от вътрешноуниверситетския проект Германистиката – вчера, днес и утре (2015 г.) на катедра „Германистика“. Изданията се финансират от вътрешноуниверситетските проекти на катедрата. Досега в страницата Издания на Факултета по хуманитарни науки на ШУ са публикуване следните томове:

   

  Том 1: Димитрова, А. Бойчева, С. Сборник от статии. Шумен:
  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN:
  2367-8348.
  Том 2: Колективна монография: Език, медии, култура във взаимодействие,
  Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017,
  ISSN: 2367-8348.

  Том 3: Герова, Г. Димитрова, А. Кирова, Д. Език и комуникация.
  Медиалингвистични измерения. Сборник от статии. Шумен: Университетско
  издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISSN: 2367-8348.
  Том 4: Бойчева, С. Димитрова, А. Кирова, Д. Филологиите в дигиталното
  съвремие – традиции и предизвикателства. Шумен: Университетско издателство
  „Епископ Константин Преславски“, 2021, ISSN: 2367-8348.

   

  РЕЦЕНЗИРАНЕ

             Статиите подлежат на анонимно рецензиране. Отговорният редактор проверява, дали статията отговаря на техническите изисквания на научната поредица и съвместно с членовете на редколегията определя двама рецензенти с оглед на спецификата на предложената за публикуване статия. Рецензентите оценяват получения текст по следните критерии: актуалност на темата, теоретична и приложна значимост на изследването, научно ниво на публикацията, оригиналност, език и структура на текста. Въз основа на проверката рецензентите предлагат: статията да бъде публикувана; статията да бъде публикувана след изпълнението на препоръките на рецензента; статията да бъде преработена и да премине повторно рецензиране; статията да не бъде публикувана. Забележките и препоръките на рецензентите се изпращат на авторите по електронната поща, без да се посочват имената на рецензентите. Статиите се разглеждат в рамките на 1 до 3 месеца след крайния срок за приемането им. Окончателното решение за публикуването на статията се взема от отговорния редактор и редколегията.