Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публикационни етични правила

  В своята публикационна политика списание Любословие на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет спазва приетите международни стандарти за публикационна етика. Редакционна колегия смята за неизменно свое задължение да съблюдава правилата, заложени в насоките на Комитета по публикационна етика (COPE): http://publicationethics.org/resources/guidelines

  Лицензът на списанието отговаря на принципите на Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

  Етичните правила се отнасят до всички участници в процеса на публикуване: автори и рецензенти,  редактори и издатели.

  Права и задължения на авторите
  • Автори на публикация на научното изследване са онези, които имат значителен принос за написването на статията. Всички, които имат съществен принос за статията, трябва да се идентифицират като съавтори. Етично недопустима е злоупотребата с авторското право.
  • Авторите запазват авторското право и пълни права върху публикациите си без ограничения. Те позволяват произведенията им да бъдат изтегляни от мрежата и споделяни, стига да бъдат цитирани, но не могат да ги променят по никакъв начин или да ги използват в търговската мрежа.
  • Авторите трябва да пазят първичните данни, свързани със статията за редакционен преглед, ако бъдат поискани и достатъчно дълго време след публикуването на статията.
  • Всякаква форма на плагиатство е абсолютно забранена. Представените материали трябва да са оригинални. Ако авторите използват части от други свои или чужди работи, те трябва да са цитирани.
  • За неетично поведение се смята представянето едновременно на една и съща статия на повече от един издател. Авторите не трябва да предлагат за публикуване материали с идентични изследвания, вече предлагани на други издания. Авторите декларират, че научните материали не са били публикувани преди това в писмен или електронен вид.
  • Авторите трябва да съобщят за конфликти на интереси, които могат да повлияят върху крайните резултати от проведеното изследване. Недопустимо е публикуването или използването на част от материала без предварително съгласие от страна на останалите съавтори.
  • При откриване на значителни грешки в публикувани вече статии авторите се задължават да уведомят незабавно Редакционната колегия и да сътрудничат за оттегляне или коригиране на изданието.
  Права и задължения на рецензентите
  • Работата на рецензентите е особено значима за подобряване качеството на предложените за публикуване материали. Рецензиите имат водеща роля в решенията на редакционната колегия за публикуване на конкретните статии.
  • Рецензентът е длъжен да уведоми редактора в случаите, когато е недостатъчно квалифициран, за да рецензира даден научен материал, или не е в състояние веднага да разгледа ръкописа. Тогава той трябва да се оттегли от процеса на рецензиране.
  • Принципът на поверителност е основен в работата на рецензентите. Рецензентът е длъжен да НЕ разкрива или обсъжда съдържанието на ръкописа с друго лице, освен в случаите, когато е получил изрично разрешение от редактора на изданието.
  • Рецензиите трябва да се основават на обективните качества на статията. Рецензентите се задължават да работят безпристрастно и компетентно, ясно и с достатъчно аргументи.
  • Рецензентите са длъжни да следят за коректно цитиране и използване на данни и източници. В случай на забелязани нарушения (неточности и пропуски в библиографията или забелязано дублиране на части от материала с вече публикувана статия) те трябва да уведомят редактора.
  • Рецензентите следва да се оттеглят, когато има конфликт на интереси, произтичащ от професионални, лични, финансови и други връзки с автора.
  Права и задължения на редакторите
  • Редакционната колегия решава кой от представените материали да бъде публикуван в следващия брой на изданието. Решението трябва да бъде основано на критериите за публикуване в конкретното издание, на целите и обхвата на списанието. Водещ принцип при публикуването е значимостта на изследването за развитието на научното знание и академичния принос в научната област.  Редакционната колегия е длъжна да уведоми автора за всички слабости и неточности, без чието отстраняване и поправяне статията няма да бъде публикувана.
  • Оценяването на ръкописите от членовете на Редакционната колегия трябва да става според тяхното научно съдържание независимо от пола, расата, религиозните вярвания, сексуалната ориентация, етническата принадлежност или политическите убеждения на авторите.
  • Редакционната колегия има право да обсъжда представените материали  единствено с автора, рецензентите и издателя.
  • Редакторите трябва да откажат разглеждане на статии, в които те имат конфликт на интереси, основани на конкурентни или отношения на сътрудничество с някой от авторите, спонсорите или институциите, свързани с публикацията.
  • Редакционната колегия се задължава да предприеме незабавни мерки при получен сигнал за неетично поведение, напр. некоректно цитиране, плагиатство, неточности в използваните данни и манипулиране на резултати. Мерките включват контакти със засегнатите страни и институции за установяване истинността на етичните нарушения. В резултат може да се стигне до изтегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на разкритите етични нарушения.
  • При отхвърляне на статия редколегията може да препоръча на авторите друго издателство. Авторите имат право на преразглеждане, но само ако представят доказателства за допуснати неточности от страна на рецензентите. В този случай може да се сформира нова експертна комисия, която дава окончателна рецензия.
  Права и задължения на издателите
  • Издателят не участва във вземането на решения от Редакционната колегия за публикуването на отделните статии.
  • Издателят гарантира, че рекламата, препечатката или друга търговска дейност, свързана с изданието, няма да повлияе на редакционните решения.
  • Издателят свързва Редакционната колегия или рецензентите с други списания и издатели, когато това е необходимо.
  • Издателят си сътрудничи с други издатели и организации при определянето на стандарти и добри практики за публикационна етика.
  Злоупотреба

  ► Една от важните отговорности на редакционната колегия на списание „Любословие“ е предотвратяването на злоупотреби в статиите, предоставени за публикуване. Всякакъв вид неетично поведение е недопустимо и плагиатството, под каквато и да е форма, не се толерира.

  ► Всички автори, участвали в написването на представения за публикуване текст, трябва да бъдат посочени и използваните източници да бъдат цитирани правилно.

  ► Когато изпращат статия за публикуване в „Любословие“, авторите представят и Декларация за авторство, за да потвърдят, че съдържанието на текста е оригинално. Статии, които вече са публикувани, в момента са под печат или се разглеждат за публикуване другаде, се отхвърлят.

  ► Всяко подозрение за злоупотреба се третира много сериозно. В такива случаи Редакционната колегия се свързва със замесените лица и институции, за да установи истинността на етичните нарушения. При условие, че злоупотребата се докаже, статията се отхвърля или, ако текстът вече е публикуван, разкритите етични нарушения се оповестяват публично.

  Архивиране

  „Любословие“ се архивира в

  Българска национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (печатно издание, пълен текст)

  Централна и източноевропейска онлайн библиотека (CEEOL) (дигитално издание, пълен текст).

  eLibrary (дигитално издание, пълен текст)

  SCRIBD (дигитално издание, пълен текст)