Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публикационни етични правила

  ДОСТЪП: Списание „Любословие“ е с отворен достъп, което означава, че всички публикувани статии са достъпни за читателите безплатно. Те имат право да изтеглят и разпространяват пълните текстове на статиите или да ги използват за други законни цели, без да искат разрешение от издателя или автора, ако статията е правилно цитирана със заглавието, оригиналните автори и данните за издателството.

  ЗАПЛАЩАНЕ ОТ АВТОРИТЕ: Не се изискват такси от авторите за изпращането на статия или за публикуването й.

  ЛИЦЕНЗИРАНЕ: Лицензът на списанието отговаря на принципите на Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

  ПУБЛИКАЦИОННА ПОЛИТИКА: В своята публикационна политика списание „Любословие“ на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет спазва приетите международни стандарти за публикационна етика. Редакционна колегия смята за неизменно свое задължение да съблюдава правилата, заложени в насоките на Комитета по публикационна етика (COPE).

  ЕТИЧНИ ПРАВИЛА: Етичните правила се отнасят до всички участници в процеса на публикуване: автори и рецензенти,  редактори и издатели.

  АВТОРИ: • Автори на публикация на научното изследване са онези, които имат значителен принос за написването на статията. Всички, които имат съществен принос за статията, трябва да се идентифицират като съавтори. Етично недопустима е злоупотребата с авторското право.

  • Авторите трябва да пазят първичните данни, свързани със статията за редакционен преглед, ако бъдат поискани и достатъчно дълго време след публикуването на статията.
  • Всякаква форма на плагиатство е абсолютно забранена. Представените материали трябва да са оригинални. Ако авторите използват части от други свои или чужди работи, те трябва да са цитирани.
  • За неетично поведение се смята представянето едновременно на една и съща статия на повече от един издател. Авторите не трябва да предлагат за публикуване материали с идентични изследвания, вече предлагани на други издания. Авторите декларират, че научните материали не са били публикувани преди това в писмен или електронен вид.
  • Авторите трябва да съобщят за конфликти на интереси, които могат да повлияят върху крайните резултати от проведеното изследване. Недопустимо е публикуването или използването на част от материала без предварително съгласие от страна на останалите съавтори.
  • При откриване на значителни грешки в публикувани вече статии авторите се задължават да уведомят незабавно Редакционната колегия и да сътрудничат за оттегляне или коригиране на изданието.

  РЕЦЕНЗЕНТИ: • Работата на рецензентите е особено значима за подобряване качеството на предложените за публикуване материали. Рецензиите имат водеща роля в решенията на редакционната колегия за публикуване на конкретните статии.

  • Рецензентът е длъжен да уведоми редактора в случаите, когато е недостатъчно квалифициран, за да рецензира даден научен материал, или не е в състояние веднага да разгледа ръкописа. Тогава той трябва да се оттегли от процеса на рецензиране.
  • Принципът на поверителност е основен в работата на рецензентите. Рецензентът е длъжен да НЕ разкрива или обсъжда съдържанието на ръкописа с друго лице, освен в случаите, когато е получил изрично разрешение от редактора на изданието.
  • Рецензиите трябва да се основават на обективните качества на статията. Рецензентите се задължават да работят безпристрастно и компетентно, ясно и с достатъчно аргументи.
  • Рецензентите са длъжни да следят за коректно цитиране и използване на данни и източници. В случай на забелязани нарушения (неточности и пропуски в библиографията или забелязано дублиране на части от материала с вече публикувана статия) те трябва да уведомят редактора.
  • Рецензентите следва да се оттеглят, когато има конфликт на интереси, произтичащ от професионални, лични, финансови и други връзки с автора.

  РЕДАКТОРИ: • Редакционната колегия решава кой от представените материали да бъде публикуван в следващия брой на изданието. Решението трябва да бъде основано на критериите за публикуване в конкретното издание, на целите и обхвата на списанието. Водещ принцип при публикуването е значимостта на изследването за развитието на научното знание и академичния принос в научната област.  Редакционната колегия е длъжна да уведоми автора за всички слабости и неточности, без чието отстраняване и поправяне статията няма да бъде публикувана.

  • Оценяването на ръкописите от членовете на Редакционната колегия трябва да става според тяхното научно съдържание независимо от пола, расата, религиозните вярвания, сексуалната ориентация, етническата принадлежност или политическите убеждения на авторите.
  • Редакционната колегия има право да обсъжда представените материали единствено с автора, рецензентите и издателя.
  • Редакторите трябва да откажат разглеждане на статии, в които те имат конфликт на интереси, основани на конкурентни отношения или отношения на сътрудничество с някой от авторите, спонсорите или институциите, свързани с публикацията.
  • Редакционната колегия се задължава да предприеме незабавни мерки при получен сигнал за неетично поведение, напр. некоректно цитиране, плагиатство, неточности в използваните данни и манипулиране на резултати. Мерките включват контакти със засегнатите страни и институции за установяване истинността на етичните нарушения. В резултат може да се стигне до изтегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на разкритите етични нарушения.
  • При отхвърляне на статия редколегията може да препоръча на авторите друго издателство. Авторите имат право на преразглеждане, но само ако представят доказателства за допуснати неточности от страна на рецензентите. В този случай може да се сформира нова експертна комисия, която дава окончателна рецензия.

  ИЗДАТЕЛИ: • Издателят не участва във вземането на решения от Редакционната колегия за публикуването на отделните статии.

  • Издателят гарантира, че рекламата, препечатката или друга търговска дейност, свързана с изданието, няма да повлияе на редакционните решения.
  • Издателят свързва Редакционната колегия или рецензентите с други списания и издатели, когато това е необходимо.
  • Издателят си сътрудничи с други издатели и организации при определянето на стандарти и добри практики за публикационна етика.

  АВТОРСКО ПРАВО: Авторските права върху статиите, публикувани в „Любословие“, се запазват от авторите, но правата за първо публикуване се предоставят на списанието. Тъй като авторите запазват правата си за публикуване, те могат да качват статиите си в институционални уебсайтове, социални академични мрежи и др. Нещо повече – на авторите е разрешено да архивират както изпратената, така и публикуваната версия във всяка база данни, стига това да е изрично упоменато.

  ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЛАГИАТСТВО: Всяка статия, изпратена за публикуване в списание „Любословие“, се проверява за плагиатство и дублиране на публикация след изпращане, по време на първоначалния редакторски преглед и преди двойното анонимно рецензиране. Ако има обвинения в плагиатство, ние действаме в съответствие с Насоките на COPE. Ако се признае плагиатство във вече публикувана статия, ние публикуваме извинение, в което нарушителят на авторските права е идентифициран.

  ЗЛОУПОТРЕБА: „Любословие“ следва най-добрите практики по отношение на етичните въпроси и нанасянето на корекции.

  Една от важните отговорности на редакционната колегия на списание „Любословие“ е предотвратяването на злоупотреби в статиите, предоставени за публикуване. Всякакъв вид неетично поведение е недопустимо и не толерираме плагиатството под каквато и да е форма. В случай на обвинения ще действаме в съответствие с указанията на COPE.

  Всички автори, участвали в написването на представения за публикуване текст, трябва да бъдат посочени и използваните източници да бъдат цитирани правилно.

  Като изпращат статия за публикуване в „Любословие“, авторите се съгласяват с Декларация за авторство, според която съдържанието на текста е оригинално. Статии, които вече са публикувани, в момента са под печат или се разглеждат за публикуване другаде, се отхвърлят.

  Всяко подозрение за злоупотреба се третира много сериозно. В такива случаи Редакционната колегия се свързва със замесените лица и институции, за да установи истинността на етичните нарушения. При условие, че злоупотребата се докаже, статията се отхвърля или, ако текстът вече е публикуван, разкритите етични нарушения се оповестяват публично.

  КОРЕКЦИИ И ОТТЕГЛЯНЕ: „Любословие“ ще разгледа много внимателно всеки доклад за ненадеждно съдържание или данни, които могат да бъдат резултат от „честни“ грешки или неправилно провеждане на изследвания и могат да доведат до научна неточност на публикувания материал. Когато се открият „честни“ грешки (грешки без умисъл), те изискват публикуване на корекция. Четири категории корекции са приложими към изпратените статии: грешка или корекция от издателя, корекция или авторска корекция, оттегляне или допълнение. Редколегията на „Любословие“ е отговорна за запазването на целостта на научното съдържание. Процедурата за коригиране зависи от етапа на публикуване на статията, както е посочено в Политиката за корекции и изтегляне. Ако такъв случай се появи, ние ще следваме Указанията за оттегляне на COPE в нашите комуникации с всички участващи страни.

  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: Авторите, рецензентите и членовете на редакционния екип трябва да уведомяват главния редактор за всяко подозрение, което може да доведе до конфликт на интереси във връзка с предоставените материали. Политиката за конфликт на интереси е приложима за всички раздели на списание „Любословие“, включително научни статии и текстове от рубриките Класическо наследство, Академичен преглед и Документ и памет.

  ОПЛАКВАНИЯ: За да осигури висок публикационен стандарт и спазване на академичната етика в отношенията си с авторите, редакционната колегия на списание „Любословие“  разглежда всяка подадена жалба от страна на автора в търсене на бързо, справедливо и ефикасно решение. За повече подробности вж. Политиката за жалби.

  ПУБЛИКАЦИОНЕН КАЛЕНДАР: „Любословие“ е годишно списание, което се публикува онлайн през ноември и в книжно издание през декември.

  АРХИВИРАНЕ: „Любословие“ се архивира в Българска национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (печатно издание, пълен текст); Централна и източноевропейска онлайн библиотека (CEEOL) (дигитално издание, пълен текст); eLibrary (дигитално издание, пълен текст); SCRIBD (дигитално издание, пълен текст).