Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Публикационни етични правила

  Списание „Любословие“ е с отворен достъп, което означава, че всички публикувани статии са достъпни за читателите безплатно. Те също имат право да изтеглят и разпространяват пълните текстове на статиите или да ги използват за други законни цели, без да искат разрешение от издателя или автора, ако статията е правилно цитирана със заглавието, оригиналните автори и данните за издателството.

  В своята публикационна политика списание „Любословие“ на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет спазва приетите международни стандарти за публикационна етика. Редакционна колегия смята за неизменно свое задължение да съблюдава правилата, заложени в насоките на Комитета по публикационна етика (COPE).

  Лицензът на списанието отговаря на принципите на Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

  Етичните правила се отнасят до всички участници в процеса на публикуване: автори и рецензентиредактори и издатели.

  Такси

  Не се изискват такси от авторите за изпращането на статии, или за публикуването им.

  Авторско право

  Авторските права върху статиите, публикувани в „Любословие“, се запазват от авторите, но правата за първо публикуване се предоставят на списанието. Тъй като авторите запазват правата си за публикуване, те могат да качват статиите си в институционални уебсайтове, социални академични мрежи и др. Нещо повече – на авторите е разрешено да архивират както изпратената, така и публикуваната версия във всяка база данни, стига това да е изрично упоменато.

  Действия при плагиатство

  Всяка статия, изпратена за публикуване в списание „Любословие“, се проверява за плагиатство и дублиране на публикация след изпращане, по време на първоначалния редакторски преглед и преди двойното анонимно рецензиране. Ако има обвинения в плагиатство, ние действаме в съответствие с Насоките на COPE. Ако се признае плагиатство във вече публикувана статия, ние публикуваме извинение, в което нарушителят на авторските права е идентифициран.

  Злоупотреба

  „Любословие“ следва най-добрите практики по отношение на етичните въпроси и нанасянето на корекции.

  • Една от важните отговорности на редакционната колегия на списание „Любословие“ е предотвратяването на злоупотреби в статиите, предоставени за публикуване. Всякакъв вид неетично поведение е недопустимо и не толерираме плагиатството под каквато и да е форма. В случай на обвинения ще действаме в съответствие с указанията на COPE.
  • Всички автори, участвали в написването на представения за публикуване текст, трябва да бъдат посочени и използваните източници да бъдат цитирани правилно.
  • Когато изпращат статия за публикуване в „Любословие“, авторите представят и Декларация за авторство, за да потвърдят, че съдържанието на текста е оригинално. Статии, които вече са публикувани, в момента са под печат или се разглеждат за публикуване другаде, се отхвърлят.
  • Всяко подозрение за злоупотреба се третира много сериозно. В такива случаи Редакционната колегия се свързва със замесените лица и институции, за да установи истинността на етичните нарушения. При условие, че злоупотребата се докаже, статията се отхвърля или, ако текстът вече е публикуван, разкритите етични нарушения се оповестяват публично.
  Корекции и оттегляне

  „Любословие“ ще разгледа много внимателно всеки доклад за ненадеждно съдържание или данни, които могат да бъдат резултат от „честни“ грешки или неправилно провеждане на изследвания и могат да доведат до научна неточност на публикувания материал. Когато се открият „честни“ грешки (грешки без умисъл), те изискват публикуване на корекция. Четири категории корекции са приложими към изпратените статии: грешка или корекция от издателя, корекция или авторска корекция, оттегляне или допълнение. Редколегията на „Любословие“ е отговорна за запазването на целостта на научното съдържание. Процедурата за коригиране зависи от етапа на публикуване на статията, както е посочено в Политиката за корекции и изтегляне. Ако такъв случай се появи, ние ще следваме Указанията за оттегляне на COPE в нашите комуникации с всички участващи страни.

  Рецензиране

  Всички изпратени материали се рецензират. Изследователските статии преминават процедура на двойно сляпо рецензиране, който отнема максимум шест седмици. Процесът гарантира анонимността на рецензентите и авторите. Нашите рецензенти следват Етичните насоки на COPE за рецензенти.

  Конфликт на интереси

  Авторите, рецензентите и членовете на редакционния екип трябва да уведомяват главния редактор за всяко подозрение, което може да доведе до конфликт на интереси във връзка с предоставените материали. Политиката за конфликт на интереси е приложима за всички раздели на списание „Любословие“, включително научни статии и текстове от рубриките Класическо наследство, Академичен преглед и Документ и памет.

  Оплаквания

  За да осигури висок публикационен стандарт и спазване на академичната етика в отношенията си с авторите, редакционната колегия на списание „Любословие“  разглежда всяка подадена жалба от страна на автора в търсене на бързо, справедливо и ефикасно решение. За повече подробности вж. Политиката за жалби.

  Архивиране

  „Любословие“ се архивира в

  Българска национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (печатно издание, пълен текст)

  Централна и източноевропейска онлайн библиотека (CEEOL) (дигитално издание, пълен текст).

  eLibrary (дигитално издание, пълен текст)

  SCRIBD (дигитално издание, пълен текст)