Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс (обнародван в ДВ, бр.100/19.11.2013 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.100/19.11.2013 г.) за:

  професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на дейността) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 19/11/2013