Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс (обнародван в ДВ, бр.96/21.11.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр.96/21.11.2014 г.) за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 21/11/2014