Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.22/22.03.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.22/22.03.2016 г.) в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 22/03/2016