Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс (ДВ, бр.22/16.03.2012г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр.22/16.03.2012г.)

  за доцент на 0,5 щат по:  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по астрономия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 16/03/2012