Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (ДВ, бр. 78/07.10.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр. 78/07.10.2011г.) за:
  професор по:
  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”
  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по математика и информатика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Съвременна българска история)-един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

  главен асистент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Праистория и античност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 07/10/2011