Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (ДВ, брой 39, 20.05.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 39, 20.05.2011г.) за:
  професор по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство) – един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” ;

  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) – един, срок 2 месеца;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електронизация) – един, срок 2 месеца,
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по биология) – един, срок 2 месеца,
  • област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и организация на труда) – един, срок 2 месеца,
  • област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) – един, срок 3 месеца,
  • област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) – един, срок – 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”;

  главен асистент:

  • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Фитопатология) – един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 20/05/2011