Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (ДВ, брой 44, 10.06.2011г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 44, 10.06.2011г.) за:

  • професор по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) – един;
  • доцент по: област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, 02.01.03. Машинознание и машинни елементи – един;
  • доцент по: област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща психология) – един;
  • главен асистент по: област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Селекция и семепроизводство) – един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 10/06/2011