Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) – един;
  • област на висше бразование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология – Екологична морфология) – един;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Начална училищна педагогика) – един;
  • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Селекция и семепроизводство на културните растения) – един;
  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един;

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 29/12/2016