Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 106/23.12.2014 г)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, бр. 106/23.12.2014 г.) за доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – рекреация и социализация) – един,  
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация) – един.

  И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 23/12/2014