Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.13/17.02.2015 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 13/17.02.2015 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2 Химически науки (Физикохимия) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2 Химически науки (Биохимично инженерство – инхибитори на корозия) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) – един, със срок 2 месеца,
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика-Музикална естетика и възпитание) – един, със срок 2 месеца;

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • oбласт на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Философска и социална етика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – Музикален анализ) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелиерство и туристически пазари)-един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туризъм) – един, със срок 3 месеца;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия и технология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 17/02/2015