Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.2/08.01.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.2/08.01.2016 г.) за:

  • доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география)  – един,  със срок 3 месеца от обнародването в «Държавен вестник»;
  • доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  • главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник»;
  • главен асистент на 0,5 щат в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа – Социализация чрез музика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник».
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 08/01/2016