Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси ( обнародвани в ДВ, бр.28/08.04.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 28/08.04.2016 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) – един, със срок 2 месеца,

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература) – един, със срок 3 месеца;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) – един, със срок 2 месеца;
  • област 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок 2 месеца;

  главен асистент по:

  • област 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 2 месеца;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление извън сферата на материалното производство) – един, на ¼ щат, със срок 2 месеца;
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 08/04/2016