Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/05.06.2015 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 41/05.06.2015 г.) за:

  • доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един, със срок 2 месеца;
  • главен асистент по: област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление извън сферата на материалното производство)-един,  със срок 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник».
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 05/06/2015