Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.49/21.06.2019 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.49/21.06.2019 г.) за:

  • главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
  • професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Технологично образование) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 21/06/2019