Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/12.01.2018 г.

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/12.01.2018 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Геоморфология и палеогеография) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика) – един на ¼ щат.

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 12/01/2018