Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.5/20.01.2015г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (ДВ, бр.75/20.01.2015 г.) за:
  професор по:
  област на висше образование, 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (физическа електроника-термолуминисценция)-един, със срок 2 месеца;
  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”;
  доцент по:
  oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия) –един, със срок 2 месеца;
  област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика на предприятието)-един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 20/01/2015