Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.55/12.07.2019 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.55/12.07.2019 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература-Българска детска литература) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 12/07/2019