Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.) за:

  доцент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика);
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по техника и технологии);
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика и астрономия);

  главен асистент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика);
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направлнеие 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Турция)- на 0,5 щат.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването на „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 26/07/2016