Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.68/02.08.2013г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.68/02.08.2013 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Нова българска история)-един;

  доцент по:

  • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – музикален фолклор)-един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици  – Съвременен немски език)-един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 02/08/2013