Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за главен асистент (обнародвани в ДВ, бр.66/08.08.2014 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.66/08.08.2014 г.) за главен асистент по:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство) – един;
  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един, на 0,5 щат.

  И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 08/08/2014