Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Отменен конкурс

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” отменя само конкурса за главен асистент (ДВ, брой 31 от 15 април 2011 г.): област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 2 месеца
  и обявява нов конкурс за главен асистент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика-Социална педагогика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 20/05/2011