Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преобявява докторантури

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, брой 14/ 17.02.2012г.) за:

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Германски езици (Съвременен английски език)
  редовна 2
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Български език (Съвременен български език)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Руска литература (Руска литература на ХІХ век)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Славянски езици (Съвременен руски език)
  редовна 1
  Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма по научна специалност Славянски езици (Съвременен руски език – Теория на превода)
  редовна 1

  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 124, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 17/02/2012