Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Свободно място за асистент

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Обща физика) в катедра “Физика и астрономия” към Факултета по природни науки.

  Срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1.  Заявление за кандидатстване (по образец)
  2.  Автобиография
  3.  Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)
  4. Медицинско свидетелство
  5.  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, (за докторанти, отчислени с право на защита – за “бакалавър” или “магистър”) по съответната специалност
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 121
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 25/09/2017