Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/06.08.2022 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/06.08.2022 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални и културни аспекти на регионалното развитие) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 

  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 

  главен асистент по:

  • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална и специална педагогика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 06/08/2022