Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на доц. д-р Радостина Енчева

    Тема: Геометрични инварианти и инвариантни множества относно групи от преобразования

    Дата: 29 май 2012 г.; 11:00ч.

    Зала: 517, Корпус 3 на ШУ

    Публикувано на 06/02/2012