Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Марияна Иванова Стефанова

    Тема: Метаинформационни структури в българското речево общуване

    Дата: 17декември.2014 г., 13,00 ч.

    Зала: 111, Корпус 2 на ШУ

    Публикувано на 05/10/2014