Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • История

  Библиотеката при ШУ “Епископ Константин Преславски” е основана през есента на 1971 година, когато с Указ № 161 на Държавния съвет на НРБ е положено началото на сегашния университет.

  Новосъздаденият Висш педагогически институт има два факултета: Природо-математически със специалности математика, физика, химия и биология, и Филологически  – с българска и руска филология. За база служи съществуващата до тази дата библиотека на Факултета филиал на Софийския университет в Шумен, от които наследява книжен фонд от 3500 тома.

  През 1984 година е създаден Педагогическият факултет, а през 1987 година към него е присъединен и Полувисшият институт за начални учители, заедно с библиотеката му, чийто фонд  от 41163 тома е основа за създаване на филиална библиотека.

  Комплектуването и обработката на книги за филиалната библиотека се извършва от централната библиотека на Университета.

  След 1990 година се откриват нови специалности: история, богословие, турска филология, английска филология, немска филология, музикална педагогика, педагогика на изобразителните изкуства, педагогика на обучението по техника и технологии, агробизнес, и смесени специалности от досега съществуващите и новооткритите. Специалностите определят и насоките на комплектуването.

  Библиотеката обслужва предимно преподаватели, студенти, специалисти и служители от Университета. Външните потребители ползват фонда на библиотеката само в читалните.

  През 1992 година се полага началото на автоматизация на дейността в библиотеката – започва внедряване на отделни модули от ISIS Библиотека на ИИЦ на културата при НДК. От есента на 1995 година с помощта на Фондация “Отворено общество” се изгражда локална мрежа от персонални компютри (сървър, новелски софтуер и мрежа).

  През 1993 г. е създадена филиална библиотека, обезпечаваща с литература чуждоези­ковото обучение в Шуменския университет. Първоначално възниква като читалня към Британския съвет. По-късно със съдействието на „Гьоте институт“ и Немския културен център се открива отдел по немска литература.      

  От 2010 г. поради обективни причини двете библиотеки бяха преструктурирани в една Педагогическа и чуждоезикова библиотека.

  Централна библиотека разполага с 50 места, а Педагогическа и чуждоезикова библиотека с 25 места.

  Филиалната библиотека в ДИКПО “Д-р Петър Берон” – Варна е с площ от 240 м 2 и 38 места.          

  Филиалната библиотека в Колеж – Добрич е с читалня от 40 м 2  и 25 места. Цялата библиотека е разгърната на площ от 180 м 2 .

  Библиотечният фонд е съставен от книги и периодични издания. Характерно за библиотечния фонд е, че обхваща издания, свързани с направленията, по които се обучават студентите в Университета – природно, хуманитарно и обществено. В състава на общия фонд влизат добре уредени фондове по математика и естест­вени науки, философия, изкуство, езикознание, литературознание, история, география. Библиотеката разполага с обособен фонд „Старопечатни книги“ с около 600 тома.

  Периодичните издания са около 30 хиляди тома. През последните години акцентът по отношение на абонамента пада върху достъпа до информационни бази данни и възможността за ползване на пълен текст на статии от списания, излизащи в целия свят.

  Във фонда на библиотеката се съхраняват закупените от Университета лични библиотеки на проф. Ярослав Тагамлицки (по математика), доц. Дочо Факиров (по физика), доц. Петко Иванов (по методика на математиката), доц. Кулелиев (по химия). В библиотеката се съхраняват също и подарените книги от първия ректор проф. Александър Витанов и доц. Стойко Кабасанов, учебници и монографии по физика, дарение на проф. Петър Паунов, първият ръководител на катедра „Физика“ в СУ.

  По линия на “Отворено общество” библиотеката участва в проекта “Пушкинска библиотека”, благодарение на който фондът се обогати с ценна руска литература в областта на хуманитарните науки. Библиотеката притежава изключително добър справочен фонд: Енциклопедия  Britanica в 30 т., Larousse в 7 т., Modern Islamic World в 4 т., Meyers Neues Lexikon в 18 т., Brockhaus в 17 т. и др., много добра колекция от графики, албуми, енциклопедии в областта на изкуството.

  През 1992 година в библиотеката на Шуменския университет се въвежда авто­матизирана обработка на книгите с помощта на софтуерния продукт ISIS. През 1996 година е закупен софтуерният продукт АВ (Автоматизирана библиотека), който е по-подходящ и по-оперативен за задачите на биб­лио­теката. С него се реализира по-бърза обработка на кни­гите и е възможно от една работна станция да се извършват всички библио­течни действия: инвентиране, класиране, сигниране, описване, търсене в базите данни по различни признаци.

  Библиотеката разполага с обособен фонд от CD, аудио- и видеоносители на информация.

  Към момента библиотеката предоставя след­ните възможности:
  • ползване на библиотечни единици в читалнята;
  • заемане на библиотечни единици;
  •  изготвяне на устни библиотечни справки;
  • междубиблиотечно заемане (МЗ) – което с Университетска библиотека София се осъществява по електронен път и международно заемане (ММЗ).
  • достъп до интернет в читалните;
  • ползване на бази данни.

  Целите на библиотеката произтичат от образователните приоритети на ШУ “Епископ Константин Преславски”  и са съгласувани със стратегията за развитие на университета.

  Библиотеката има за цел да съдейства за:

  1. Професионалната, интелектуалната и културната подготовка на студентите, преподавателите и служителите на ШУ “Епископ Константин Преславски”.
  2. Извършването на ефективна научноизследователска работа, в съответствие със съвременните изисквания.