Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Качество

  График за обучение на преподавателите и административния персонал във връзка с прилагане на Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав

  ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествона образованието и академичния състав в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 2024 г. ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на […]

  Полезни връзки

  Министерство на образованието и науката, „Стратегически документи” Министерство на образованието и науката,  „Проекти на документи”  

  ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ

  ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ   Европейският съвет приема в Лисабон през март 2000 г. стратегия за развитие на Европейския съюз, която очертава нова роля в света за разширения Европейски съюз през 21 век. ЕС има нова стратегическа цел: “за да подобри качеството на живота на своите граждани и околната среда до 2010 г. Европейският съюз трябва да се […]

  Болонски процес

  ЗА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ОСНОВНИ НАСОКИ БОЛОНЯ 1999 г. Министрите на образованието на 29 европейски държави, включително България, през юни 1999 г. се срещат в Болоня, за да поставят основите на изграждането на Европейското висше образователно пространство и да насърчат популяризирането на Европейската система за висше образование. Болонската декларация конкретизира принципите на подписаната на […]

  Състав на комисията по качество

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ Членове: доц. д-р Станимир Кунчев Железов – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ доц. д-р Дарина Христова Бъчварова – ФПН проф. д-р […]

  Център по качеството на образованието

  ЦЕЛ:   Целта на Центъра по качеството на образованието е да осигурява информационно и административно дейностите по функционирането на вътрешно университетската Система за  наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав, както и  по организирането и успешно провеждане на акредитационните процедури и процедурите по САНК на университета и неговите структурни звена, […]

  Дейности по качеството

  БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2024 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2023 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2020 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019 г. БЮЛЕТИН […]

  Управление на качеството на образованието

  Политика по качеството на образованието Състав на Университетската комисия по качество Правилник на комисията по качество Списък на отговорниците по качество на катедрите при основните структурни звена Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на образование и академичния състав на ШУ (достъп чрез вътрешна мрежа) Наръчник по качество на образованието (достъп чрез вътрешна […]

  Документи на ЕС

  Болонски процес Лисабонска стратегия Национална квалификационна рамка на РБ Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG)

  Качество

  Качеството на образованието в Шуменския университет се разбира в контекста на традиционното академично схващане*: като високо ниво на академични стандарти; като стремеж към пълно съответствие на учебните програми и учебните материали на действащите академични стандарти; като съответствие на учебните резултати по отделните специалности на заявените цели на образователния процес, при което самите цели се фокусират […]

  Качество

  Качеството на образованието в Шуменския университет се разбира в контекста на традиционното академично схващане*: като високо ниво на академични стандарти; като стремеж към пълно съответствие на учебните програми и учебните материали на действащите академични стандарти; като съответствие на учебните резултати по отделните специалности на заявените цели на образователния процес, при което самите цели се фокусират […]