Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Качество

  График за обучение на преподавателите и административния персонал във връзка с прилагане на Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав

  11/05/2020

  ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествона образованието и академичния състав в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” 2020 г. ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на […]

  Полезни връзки

  26/02/2020

  Министерство на образованието и науката, „Стратегически документи” Министерство на образованието и науката,  „Проекти на документи”  

  ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ

  20/11/2018

  ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ   Европейският съвет приема в Лисабон през март 2000 г. стратегия за развитие на Европейския съюз, която очертава нова роля в света за разширения Европейски съюз през 21 век. ЕС има нова стратегическа цел: “за да подобри качеството на живота на своите граждани и околната среда до 2010 г. Европейският съюз трябва да се […]

  Болонски процес

  20/11/2018

  ЗА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ОСНОВНИ НАСОКИ БОЛОНЯ 1999 г. Министрите на образованието на 29 европейски държави, включително България, през юни 1999 г. се срещат в Болоня, за да поставят основите на изграждането на Европейското висше образователно пространство и да насърчат популяризирането на Европейската система за висше образование. Болонската декларация конкретизира принципите на подписаната на […]

  Състав на комисията по качество

  15/11/2018

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ Членове:  доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ доц. д-р Стефан Маринов Минков – ФХН доц. д-р Радка Пенева Русева – ФМИ проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – ФМИ доц. д-р […]

  Център по качество на образованието

  15/11/2018

  ЦЕЛ:   Целта на Центъра по качеството на образованието е да осигурява информационно и административно дейностите по функционирането на вътрешно университетската Система за  наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав, както и  по организирането и успешно провеждане на акредитационните процедури и процедурите по САНК на университета и неговите структурни звена, […]

  Дейности по качеството

  15/11/2018

  БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2020 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2017 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2016 г. БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2015 г.

  Управление на качеството на образованието

  08/05/2012

  Политика по качеството на образованието Състав на Университетската комисия по качество Правилник на комисията по качество Списък на отговорниците по качество на катедрите при основните структурни звена Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на образование и академичния състав на ШУ (достъп чрез вътрешна мрежа) Наръчник по качество на образованието (достъп чрез вътрешна […]

  Документи на ЕС

  08/05/2012

  Болонски процес Лисабонска стратегия Национална квалификационна рамка на РБ Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG)

  Качество

  08/05/2012

  Качеството на образованието в Шуменския университет се разбира в контекста на традиционното академично схващане*: като високо ниво на академични стандарти; като стремеж към пълно съответствие на учебните програми и учебните материали на действащите академични стандарти; като съответствие на учебните резултати по отделните специалности на заявените цели на образователния процес, при което самите цели се фокусират […]

  Качество

  08/05/2012

  Качеството на образованието в Шуменския университет се разбира в контекста на традиционното академично схващане*: като високо ниво на академични стандарти; като стремеж към пълно съответствие на учебните програми и учебните материали на действащите академични стандарти; като съответствие на учебните резултати по отделните специалности на заявените цели на образователния процес, при което самите цели се фокусират […]