Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • За университета

  Стратегия

  Стратегия за развитие на ШУ “Епископ Константин Преславски” 2016 – 2025 г. Стратегия за развитие на ШУ “Епископ Константин Преславски” 2011 – 2015 г. Стратегически план за развитие на ШУ  “Епископ Константин Преславски” 2008 г.

  Мисия, визия, цели и задачи

  Шуменският университет е утвърдено висше училище, чийто академичен профил обхваща универсума на висшето образование като единство от хуманитарни, природни, математически, информационни, педагогически, социални и технически науки. Той реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия, стратегически политики и добри практики на управление с  ясни тенденции за подобряване на качеството на образованието. С визията за компетентно управление […]

  Качество

  Качеството на образованието в Шуменския университет се разбира в контекста на традиционното академично схващане*: като високо ниво на академични стандарти; като стремеж към пълно съответствие на учебните програми и учебните материали на действащите академични стандарти; като съответствие на учебните резултати по отделните специалности на заявените цели на образователния процес, при което самите цели се фокусират […]

  ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА ШУ

  Празен Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. проф. д.ф.н. ЗДЕНЕК УРБАН Чешки българист и славист, литературен и културен историк, професор в Карловия университет, Прага, Чехия акад. д.ф.н. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВИЧ ПАНЧЕНКО Един от най-известните руски филолози, изследовател на руската литература и култура на границата […]

  Акредитация

  Последна валидна институционална акредитация: 27.02.2020 г. за срок от 6 години с обща оценка по критериите 9.12 и капацитет на висшето училище – 12 000 студенти и докторанти. Правилник на Комисията по акредитация План-график за програмна акредитация и САНК на професионалните направления и докторските програми Празен Акредитирани професионални направления Справка за състоянието на програмната акредитация […]