Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (2016)

  СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

  от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ (03.05.2016 – 11.05.2016)

  ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  Педагогически факултет

  Шумен, 2016 | Издателство „Фабер“, 2016 | ISBN: 978-619-00-0477-6


  Благомир Папазов – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

  Божена Л. Такворян-Солакян, Гергана К. Събева – СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФЕНОМЕН И ПРАКТИКА ПРИ ДЕЦАТА СЪС СОП

  Валери Христов Чакалов, Румен Кръстев Богданов – ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАФИКА

  Ваня М. Джамбазова – ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МУЗИКАЛНИЯ ПЕДАГОГ ЧРЕЗ МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ И МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ДИСЦИПЛИНИ

  Васил Василев – ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА

  Виолета К. Атанасова – ПООЩРЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ХIХ И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК

  Виолета Ив. Кюркчийска – ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ

  Гергана К. Събева, Божена Левон Такворян-Солакян – СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА КАТО НАУКА

  Дарина Г. Василева – ЦЕННОСТНИЯТ СТАТУС НА ДЕТСТВОТО. КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

  Димитър И. Балкански – НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

  Димитър Н. Чолаков – ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА И ПРОМЕНИТЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ В ЖИВОПИСТА

  Евгения Ст. Иванова – ИНТОНАЦИЯ И РЕЧ

  Елизабет О. Маджарян – АСПЕКТИ НА МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЛФЕЖ

  Жанета Д. Кацарова – КОМПЕНСАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛЕПИ МУЗИКАНТИ ПО ПИАНО

  Живка Енчева Военкинова – АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

  Живко Величков Жечев – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕГРАТИВНИ ЗНАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АРТ ТЕРАПИЯТА

  Ивайло Ив. Буров – ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕРФЕЙСЕН ДИЗАЙН ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДИСЦИПЛИНИ. ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСЕН ДИЗАЙН

  Йорданка Ст. Пейчева – РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА И КРЕАТИВНОСТТА КАТО СОЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ И НАГЛАСИ У БЪДЕЩИТЕ ПЕДАГОЗИ

  Калина Ив. Алексиева – ЗА ОГЛЕДАЛНОТО ПИСАНЕ НА ЦИФРИ ОТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

  Керанка Г. Велчева – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ НА ПРОЕКТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

  Красимир Марков Марков – ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗНАНИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Крум Ст. Минев – ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ГРАД ШУМЕН

  Лилия Лозанова – МНЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ШУМЕН ОТНОСНО ФОРМАТА НА ЕВЕНТУАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Люба Ат. Златкова – РИТМИЧНИЯТ МОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – ХОЛОГРАМА НА ЕПОХАТА (ШЕВИЦАТА)

  Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев – ЗЕЛЕН МАРКЕТИНГ

  Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев – ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ

  Маргарита Йорданова Генчева – РОЛЯТА НА МНОГОГЛАСИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ

  Маргарита И. Рачева – AСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

  Мари А. Мануелян – ПОДХОДИ, ПРИОБЩАВАЩИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  Мартин Стефанов Базелков – УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА 10-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЪС СРЕДСТВАТА НА МОДУЛ „ИГРИ“

  Меглена Ж. Апостолова – ДЖОН КЕЙДЖ ИЛИ КАК АНТИЧНАТА КИТАЙСКА 易经 „КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ“ ПРОМЕНЯ ИЗЦЯЛО МУЗИКАТА НА XX ВЕК

  Милослава Русинова Янкова – СИНДРОМЪТ СТЕНДАЛ

  Надежда Г. Йорданова – ПРОУЧВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КОНДИЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ 9. – 12. КЛАС

  Наталия И. Витанова – ВЪЗГЛЕДИТЕ НА БОТЮ ШАНОВ ЗА НЕРВНОТО ДЕТЕ

  Наташа Л. Колева – СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  Николай Митев Андриянов – ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТРУКТИВНО-ИЗРАЗНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХАРМОНИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МУЗИКАЛНИЯ ЕЗИК В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ

  Павлина Иванова Лазарова – ОСОБЕНОСТИ НА ТРЕВОЖНОСТТА И СТИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ

  Пенка Петкова Кожухарова – РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

  Пламен К. Иванов – ИДЕНТИФИЦИРАНИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ИНСТИТУЦИИТУ ЗА ДЕЦА

  Росен К. Алексиев, Снежана Лазарова – РОЛЯТА НА ЗАНИМАНИЯТА СРЕД ПРИРОДАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА И ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС

  Росица Петрова Михайлова, Божена Л. Такворян-Солакян – НЕНАСИЛСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД В ПРИЛОЖНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

  Ростислава Г. Тодорова – ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ХРИСТОС В РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ VERTI A FONDO D’ORO

  Румяна Б. Милкова – ЕМПАТИЯТА И ЕМПАТИЧНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА СЪС СОП

  Светла Петкова – НАГЛЕДНОТО МОДЕЛИРАНЕ – ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

  Светлана Ас. Игнатовска – ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ

  Светлозар П. Вацов – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО

  Светозар Й. Чилингиров – РАЗВИТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛНОСТТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА

  Снежана Въчева – СТРУКТУРА НА ГОТОВНОСТТА НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ

  Снежана Лазарова – ТИПИЧНИ ГРЕШКИ НА СТУДЕНТИТЕ cПРИ ПОДГОТОВКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

  Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева – ОСОБЕНОСТИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 3–7-ГОДИШНОТО ДЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  Стефан Христев Базелков – ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПЛУВАНЕ

  Тасин Юкселов Тасинов – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАВАНДУЛОВИ СТРЪКОВЕ КАТО БИОМАСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЦЕЛУЛОЗА В СТРОИТЕЛСТВОТО

  Теодора Ж. Игнатова – ГИМНАСТИЧЕСКИ АНСАМБЛОВИ КОМПОЗИЦИИ В УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

  Теодора Н. Симеонова – ПРОБЛЕМИ, ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ ПРИ СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 3. КЛАС

  Тодорка Малчева – ЕТНОКУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУКАПАНСКИТЕ И ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАЙНО-ОБРЕДНИ ПРАКТИКИ

  Христина Коларова-Василева, Божена Л. Такворян-Солакян – НАБЛЮДЕНИЕТО И ЕКСПЕРИМЕНТЪТ КАТО ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРИЛОЖНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

  Чавдар Георгиев Сотиров – ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩЕ

  Чавдар Н. Стойчев – ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЗА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ ПОПРЕДМЕТА„ФИЗИЧЕСКОВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

  Юлияна Г. Панова – ФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО ДИРИЖИРАНЕ


   Изтегли целия сборник