Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • КОНКУРС за подбор на млади учени по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“

  КОНКУРС за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Педагогически факултет към ШУ утвърдено с решение на АС № РД-05-05/25.01.2019г.

  Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.

   

   1. Изисквания към участниците:

  На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за подбор ще бъдат назначени млади учени, отговарящи на следните условия:

  • Първата по ред на получаването магистърска степен на кандидата трябва да е придобита след 1.10.2009 година.
  • Кандидатът не трябва да е придобил научната и образователната степен „доктор“.
  • В конкурса могат да участват докторанти, отчислени с право на защита, ако изпълняват горепосочените изисквания.
  • В конкурса не могат да участват – редовни докторанти;
  • Кандидатите трябва да имат трудово правоотношение със ШУ „Еп. Константин Преславски“ или друг работодател.
   2. Изисквания към проектните предложения:

  1. Да бъдат обвързани с научните области, за които Педагогическия факултет има акредитирани магистърски и докторски програми.

  2. Да попадат в поне една от приоритетните области и направления, програми и проекти, указани в решението на МС и посочени в заявлението (по образец).

  3. Възнаграждения и задължения:

  Кандидатите, чиито проектни предложения бъдат класирани, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение за шест месеца с общо възнаграждение за периода на договора – 2 357 лв.

  Спечелилите кандидати се задължават:

  • До 15 септември 2019 г. да предадат научен отчет за проекта си.
  • До 30 септември 2019 г. да предадат завършен научен текст (30 стандартни страници) въз основа на работата по проекта, както и план за публикация/и.
   4. Разпределение на средствата:

  Продължителност и размер на предлаганите възнаграждения

  Категория

  Месеци

  Основание

  Месечно възнаграждение

  Общо

  за целия период

  Млад учен на трудов договор

  6

  Допълн. споразумение за 4 ч.;

  Втори трудов договор за 4 ч.

  392.83 лв.

  2 357 лв.

  Общ брой кандидати, с които ще бъде сключен договор – Млади учени:   1

   

   5. Критерии за оценка на проектните предложения:

  Критерии

  Максимален брой точки

  I. Научна биография на кандидата

   

  А) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science)

  5

  Б) Публикации в издания с научно рецензиране [1]

  4

  В) Участие в международни конференции [2]

  3

  Г) Участие в конференции с международно участие [3]

  2

  В) Участие в национални конференции

  1

  II. Оценка на проекта

   

  А) Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни области и научния профил на ПФ

  5

  Б) Значимост на проблема

  7

  В) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

  7

  Г) Очаквани резултати

  7

  III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

   

  А) Планирана/и публикация/и [4]

  10

  Б) Участие в международна конференция

  7

  В) Участие в конференция с международно участие

  5

  Г) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата

  5

   
   6. Срокове:

  Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.

  Оценка на проектните предложения: от 15.03.2019 г. до 19.03.2019 г.

  Комисия за оценяване на кандидатите:

  Председател: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева

  Членове:       

  • доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров
  • доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев
  • доц. д-р Янна Павлова Рускова
  • преп. д-р Веселина Николаева Илиева – постдокторант

  Уведомяване на кандидатите: 22 март 2019 г.

  Сключване на договори: От 25.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

   7.  Документи при подаване на проектните предложения:
  1. Заявление (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Проектно предложение (по образец);
  4. Препоръка от хабилитиран преподавател във Педагогически факултет, специалист в съответната научна област. (Един учен може да предостави до две препоръки за конкурса);
  5. Декларация (по образец);
  6. Копие от дипломата за ОКС „магистър“ и приложението към нея;
  7. Списък на публикациите от 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science); (б) Публикации в издания с научно рецензиране. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо);
  8. Списък на участия в научни конференции след 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) международнии конференции, (б) конференции с международно участие, (в) национални конференции. За всички участия се прилага web-адреса, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо);
  9. Материали с доказателствен характер:

  (а) Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес;

  (б) Копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен  web-aдрес, от който да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

   Документи (на хартиен и електронен носител) се приемат от 25.02.2019 г. до 15.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа на адрес:

  гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ 22, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Корпус 2, деканска канцелария, гл. координатор Илияна Георгиева.  [1] Издания, влизащи в Националния референтен списък на НАЦИД за български научни издания с научно рецензиране или чуждестранни научни списания и сборници. Пълен брой точки се дава за поне две публикации.

  [2] Конференции с международен организационен комитет. Пълен брой точки се дава за поне 1 участие.

  [3] Пълен брой точки се дава за поне 2 участия.

  [4] 10 точки за публикация в реферирано и рецензирано периодично издание, 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране.

  Публикувано на 25/02/2019