Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Радостина Василева Страхилова – Цанкова

  05/05/2023

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия)   Кандидат: гл. ас. д-р Радостина Василева Страхилова – Цанкова /EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева /EN проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов

  17/11/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).  Кандидат: гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов | EN Рецензии: проф. д-р Димчо Костов Станков | EN доц. д-р Диана Кирилова Неделчева | EN  Становища: проф. д.м.н. Николай Маринов Николов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Ирина Борисова Стоянова

  31/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление в предучилищното образование) Кандидат: преп. д-р Ирина Борисова Стоянова | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. д-р Светлозар Петков Вацов | EN Становища: проф. д.н. Нели Стойчева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Менент Османова Шукриева

  28/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език) Кандидат: ст. преп. д-р Менент Османова Шукриева | EN Рецензии: проф. д-р Велка Александрова Попова | EN проф. д-р Кинка Атанасова Вачкова | EN Становища: проф. д-р Димитър Димитров Попов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова

  27/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език). Кандидат: ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойкова | RU Рецензии: проф. д-р Елена Викторовна Стоянова | RU проф. д-р Неля Стефанова Иванова | RU Становища: проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова | RU […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Виктория Димитрова Ковчазова

  26/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Основи на театрално-игровите дейности) Кандидат: преп. д-р Виктория Димитрова Ковчазова | EN Рецензии: проф. д.ик.н Лучиян Ангелов Милков | EN проф. д-р Живко Величков Жечев | EN Становища: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Станислава Величкова Тодорова

  26/10/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Педагогика на взаимодействието дете – околен свят и Методика на обучението по човека и природата)  Кандидат: гл. ас. д-р Станислава Величкова Тодорова | EN Рецензии: проф. д.п.н. Малчо Стоянов Малчев | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  27/09/2022

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Българска етнология). Кандидат: гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова | EN Рецензии: проф. д.и.н. Диана Атанасова Радойнова | EN доц. д-р Илия Стоянов Илиев | EN […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова

  12/09/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен мониторинг и контрол) Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова | EN  Рецензии: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова | EN проф. д.б.н. Златозар Николаев Боев | EN Становища: проф. д.х.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева

  30/08/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) Кандидат: гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д-р Иво Великов Великов | EN Становища: проф. д.н. Илин Александров Савов | […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева

  30/08/2022

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) Кандидат: гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков | EN проф. д-р Иво Великов Великов | EN Становища: проф. д.н. Илин Александров Савов | […]