Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Клаида Владиславова Дойчинова

  02/11/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Биология и здравно образование) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Клаида Владиславова Дойчинова – автореферат Рецензии: проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев доц. д-р Иса Иса Хаджиали Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Радостина Георгиева Благоева

  05/10/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Средновековна българска археология), професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Радостина Георгиева Благоева – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Людмила Иванова Дончева-Петкова проф. д-р Стоян Витлянов Стоянов Становища: доц. д-р Женя Йорданова Велева доц. д-р Константин […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Нина Кирилова Иванова

  23/09/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска Неорганична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Нина Кирилова Иванова – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Любомир Евстатиев Македонски | EN доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов | EN Становища: доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивайло Стефанов Трайков

  03/09/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по химия и опазване на околната среда, от  професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ивайло Стефанов Трайков – автореферат Рецензии: доц. д-р Росица Цанкова Владева проф. дн Веска Иванова Шивачева  Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Диляна Вичева Андонова

  26/08/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Диляна Вичева Андонова – автореферат Рецензии: проф. д.н. Венка Петрова Кутева – Цветкова проф. д-р Живка Енчева Военкинова Становища: доц. д-р Багряна Рашкова Илиева доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Данаил Енчев Желязков

  26/08/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Данаил Енчев Желязков – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков Становища: проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова доц. д-р Багряна […]

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Пламен Киров Иванов

  17/08/2021

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) Кандидат: проф. д-р Пламен Киров Иванов – автореферат | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Любка Николаева Найденова

  01/07/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Любка Николаева Найденова – автореферат | EN Рецензии: проф. д.и.н. Димитър Саздов Георгиев | EN доц. д-р Стефан Маринов Минков | EN […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Станислава Величкова Тодорова

  22/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Станислава Величкова Тодорова – автореферат Рецензии: доц. д.н. Юлия Георгиева Дончева доц. д-р Калина Иванова Алексиева Становища: проф. д.п.н. Малчо Стоянов Малчев проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ямен Ърфан Дубаз

  09/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „История на България (Съвременна българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Ямен Ърфан Дубаз – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов доц. д-р Васил Параскевов Василев Становища: проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ямен Ърфан Дубаз

  09/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „История на България (Съвременна българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат: Ямен Ърфан Дубаз – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Любомир Георгиев Огнянов доц. д-р Васил Параскевов Василев Становища: проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев […]