Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Изтекли процедури за придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” – доц. д-р Стела Милчева Дончева

  08/09/2020

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология (Средновековна българска археология) Кандидат:  доц. д-р Стела Милчева Дончева – автореферат  |  EN Рецензии: проф. д.и.н. Иван Йорданов Йорданов  |  EN проф. д-р Николай Михайлов Узунов  | EN проф. д-р Стоян […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Северин Пламенов Акерски

  02/09/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Северин Пламенов Акерски – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Моника Бориславова Беджева

  27/08/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки Кандидат: Моника Бориславова Беджева – автореферат Рецензии: проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев доц. д-р инж. Събин Иванов Иванов Становища: проф. д-р инж. Димитър […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Станислав Тошков Стефанов

  27/08/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат:   Станислав Тошков Стефанов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев проф. д.н. Наталия Христова Павлова Становища: проф. д.п.н. Васил […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Йорданка Димитрова Енева

  20/08/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Йорданка Димитрова Енева – автореферат Рецензии: проф. д.физ.н. Радослав Костадинов Заманов проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев Становища: проф. д-р Евгени Христов Семков доц. д-р Кирил […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Александрина Георгиева Величкова

  25/03/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Александрина Георгиева Величкова – автореферат Рецензии: проф. д-р Жулиета Иванова Савова проф. д-р Светлозар Петков Вацов Становища: проф. д. п. н.  Стойко Ванчев […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Недка Иванова Димитрова

  21/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование2. Хуманитарни науки Кандидат: Недка Иванова Димитрова – автореферат Рецензии:  доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева доц. д-р Гинка Иванова Пенакова Становища:  проф. д-р Румяна Балинова Тодорова доц. д-р Илина Цветанова Дойкова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Елена Кирчева Тодорова

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Елена Кирчева Тодорова – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова проф. д-р Веска Митева Шошева Становища: проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова Николова доц. д-р Генчо Василев […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христо Атанасов Атанасов

  29/01/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Христо Атанасов Атанасов – автореферат Рецензенти: проф. д-р Стефан Христев Базелков доц. Цветелина Здравкова Славова Становища: проф. д-р Адриана Димитрова Благоева доц. д-р Мария Маринова Попова-Драгошинова доц. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мария Николова Бурева

  09/01/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Мария Николова Бурева – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мария Николова Бурева

  09/01/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Мария Николова Бурева – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова Становища: проф. […]