Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – доц. д-р Божена Левон Такворян – Солакян

  03/10/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Психосоциална интелигентност) Кандидат: доц. д-р Божена Левон Такворян – Солакян  – автореферат | EN Рецензии: акад. проф. д-р  Петър Диков Петров | EN проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Нели Генова Спасова

  21/09/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по музика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Нели Генова Спасова – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Стефан Панайотов Русков | EN доц. д-р Цветанка Костадинова Коловска | […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Даяна Цанкова Бошнакова

  15/09/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор” в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от  професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Кандидат: Даяна Цанкова Бошнакова – автореферат | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков | EN доц. д-р Петър […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Пламена Димчева Неделчева

  15/09/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Пламена Димчева Неделчева – автореферат Рецензии: проф. д.н. Нели Стойчева Димитрова проф. д-р Динко Величков Господинов Становища: проф. д-р Галин Борисов Цоков проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мелин Рамис Осман

  15/09/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор” в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Мелин Рамис Осман – автореферат Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков доц. д-р Веселина Николаева Илиева Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Калина Ивелинова Атанасова

  05/09/2022

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор”  в докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от  професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Кандидат:  Калина Ивелинова Атанасова – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Георги Георгиев Атанасов проф. д-р Пламен Христов Павлов Становища: проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева доц. д-р Женя Йорданова Велева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Живка Иванова Анещева

  25/08/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат:  Живка Иванова Анещева – автореферат | EN Рецензенти : проф. д.и.н. Марияна Минчева Гърмидолова | EN проф. д.н. Нели Стойчева Димитрова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Владимир Павликов Диловски

  24/08/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма Методика на обучението по литература от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Владимир Павликов Диловски – автореферат Рецензии: доц. д-р Калина Димитрова Йочева | EN доц. д-р Соня Райчева Спилкова | EN Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Валерия Ивелинова Иванова

  18/08/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма  Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Валерия Ивелинова Иванова – автореферат Рецензии: проф. д.н. Венка Петрова Кутева-Цветкова проф. д-р Живка Енчева Военкинова Становища: проф. д.н. Данаил Кирилов Данов проф. д.н. Наталия […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Александър Любомиров Байчев

  31/05/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Александър Любомиров Байчев – автореферат | EN Рецензии: проф. д. изк.  Симо Леонов Лазаров | EN проф. д-р Янна Павлова Рускова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Александър Любомиров Байчев

  31/05/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Александър Любомиров Байчев – автореферат | EN Рецензии: проф. д. изк.  Симо Леонов Лазаров | EN проф. д-р Янна Павлова Рускова […]