Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“-Жанета Здравкова Андреева

  24/03/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Български език  (Съвременен български език – Стилистика) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.   Кандидат: Жанета Здравкова Андреева – автореферат Рецензии: проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска доц. д-р Владимир Тодоров Досев Становища: проф. д-р Велка Александрова Попова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Нора Димитрова Баланска

  23/02/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки   Кандидат: Нора Димитрова Баланска |EN Рецензии: проф. д.н. Таня Иванова Борисова |EN проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска |EN Становища: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева |EN доц. д-р Калина Иванова […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Цветелина Лъчезарова Динкова

  26/01/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Геометрия и топология” от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика  Кандидат:   Цветелина Лъчезарова Динкова – автореферат    Рецензии:  проф. д.н. Веселин Тотев Видев доц. д-р Радостина Петрова Енчева  Становища: проф. д.н. Георги Христов Георгиев проф. […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Боряна Стоянова Костова-Стамболийска

  25/01/2023

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология   (Германски езици  – Съвременен английски език) Кандидат: Боряна Стоянова Костова-Стамболийска – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Галина Николова Шамонина  | EN доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева  | EN Становища: доц. д-р Боряна Колева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Зюлбие Насуфова Мустафова

  19/01/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат:  Зюлбие Насуфова Мустафова – автореферат Рецензии: проф. д-р Снежана Христова Николова доц. д-р Генчо Василев Вълчев Становища:            проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева доц. […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Недка Николаева Стефанова

  19/01/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат:  Недка Николаева Стефанова – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Мира Димитрова Цветкова – Арсова проф. д-р Снежана Христова Николова Становища: проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска доц. д-р Генчо Василев […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Андриана Иванова Иванова

  12/01/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, в област на висше образование 5. Технически науки. Кандидат: Андриана Иванова Иванова – автореферат Рецензии: проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов Становища: проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Иванка Василева Бурова

  12/01/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат:  Иванка Василева Бурова – автореферат / ЕN Рецензенти: проф. д.п.н. Георги Петков Иванов / EN проф. д-р Йорданка Стоянова Пейчева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Даниела Димитрова Димитрова

  05/01/2023

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Даниела Димитрова Димитрова – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров | EN проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN Становища: проф. д.п.н. Малчо Стоянов Малчев […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Станислава Цанкова Цанева

  23/12/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Средновековна българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки  Кандидат: Станислава Цанкова Цанева – автореферат  Рецензии: проф. д-р Милияна Василева Каймакамова проф. д-р Георги Николов Николов Становища: проф. д-р Пламен Христов Павлов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Станислава Цанкова Цанева

  23/12/2022

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Средновековна българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки  Кандидат: Станислава Цанкова Цанева – автореферат  Рецензии: проф. д-р Милияна Василева Каймакамова проф. д-р Георги Николов Николов Становища: проф. д-р Пламен Христов Павлов […]