Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Стефан Данаилов Добрев

  29/04/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Обща, висша и приложна геодезия“ от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки.  Кандидат: Стефан Данаилов Добрев – автореферат Рецензии: доц. д-р Кирил Филипов Янчев проф. д-р Юрий Иванов Дачев Становища: доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Семра Неждет Неждет

  25/03/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по география“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Семра Неждет Неждет – автореферат Рецензии: проф. д-р Марин Рахнев Русев доц. д-р Росица Цанкова Владева Становища: проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ася Ангелова Асенова

  11/03/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Журналистика (Журналистика) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Ася Ангелова Асенова – автореферат Рецензии:  проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева проф. д-р Пламен Димитров Шуликов Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Кръстева Ковачева

  25/02/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.  Кандидат: Антоанета Кръстева Ковачева – автореферат Рецензии: проф. д.н. Наталия Христова Павлова проф. д-р Виолета Маринова Маринова Становища: проф. д-р Владимира […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлозар Панайотов Стоянов

  02/02/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Интердисциплинарни изследвания) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Светлозар Панайотов Стоянов – автореферат Рецензии: доц. д.и.н. Стела Милчева Дончева доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов  Становища проф. д-р Юрий Иванов Дачев проф. д-р Стоян […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ралица Петрова Базайтова

  21/01/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ралица Петрова Базайтова – автореферат Рецензии: проф. д. н. Петър Димитров Балкански доц. д-р Живко Величков Жечев Становища: проф. д-р Божидар Станакиев Гьошев проф. д-р Динко […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мартин Стефанов Базелков

  07/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Мартин Стефанов Базелков – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Стефан Панайотов Русков | EN доц. д-р Анна Тихомирова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Аксения Бориславова Тилева

  03/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Аксения Бориславова Тилева – автореферат Рецензенти: проф. д. н. Таня Иванова Борисова проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева Становища: проф. д-р Любомира Симеонова Попова проф. д-р Светлозар […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Илиева Методиева

  26/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Корпоративна сигурност” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана  Кандидат: Цветелина Илиева Методиева – автореферат Рецензии: проф. д-р Велико Панчев Петров проф. д-р Христо Атанасов Христов Становища: проф. д-р Евгени Петров Манев проф. д-р Иво Великов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  19/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат   Рецензии: проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов доц. д.н. Милена Радославова Рачева   Становища: проф. д-р Антон Илиев Илиев проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  19/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат   Рецензии: проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов доц. д.н. Милена Радославова Рачева   Становища: проф. д-р Антон Илиев Илиев проф. […]