Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  19/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат   Рецензии: проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов доц. д.н. Милена Радославова Рачева   Становища: проф. д-р Антон Илиев Илиев проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Виктор Петков Петков

  10/07/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Виктор Петков Петков – автореферат   Рецензии: проф. д-р Димитър Илиев Балкански доц. д-р Красимира Борисова Друмева   Становища: проф. Валери Христов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Красимира Петева Чепишева

  30/06/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки   Кандидат: Красимира Петева Чепишева – автореферат   Рецензии: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска   Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките“ – проф. д-р Николай Станев Проданов

  09/04/2020

  Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност Административна сигурност Кандидат: проф. д-р Николай Станев Проданов – автореферат  | GER Рецензии: проф. д.икн. Гошо Кирилов Петков | GER проф. д-р Евгени Петров Манев | GER проф. д-р Иво Великов Великов | GER Становища: проф. д.н. Величка […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Румен Венциславов Манов

  06/04/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Румен Венциславов Манов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Тодор Георгиев Галунов доц. д-р Стефан Маринов Минков Становища: проф. д.и.н. Димитър Цветков Игнатовски […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежана Стоянова Велева

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Снежана Стоянова Велева – автореферат Рецензии: доц. д-р Генчо Василев Вълчев доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска Становища: проф. д-р Веска Митева Шошева проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежана Стоянова Велева

  13/02/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Снежана Стоянова Велева – автореферат Рецензии: доц. д-р Генчо Василев Вълчев доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска Становища: проф. д-р Веска Митева Шошева проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска проф. д-р Снежана Христова […]