Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Придобиване на академична длъжност ПРОФЕСОР

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.н. Пламен Борисов Дянков

  06/11/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) Кандидат: доц. д.н. Пламен Борисов Дянков | EN Рецензии: проф. д-р Пенчо Ангелов Стойчев | EN проф. д-р Юрий Иванов Дачев | EN доц. д-р Христо Атанасов Крачунов | EN Становища: проф. д.т.н. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева

  23/04/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия – Немска литература) Кандидат: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева | DE Рецензии: проф. д.н. Мария Живкова Грозева-Минкова | DE проф. д-р Младен Стоянов Енчев | DE доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова | DE Становища: проф. д.ф.н. Елка Рачева […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Панайотов Русков

  28/01/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Стефан Панайотов Русков | EN Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | EN проф. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN проф. д-р Симо Леонов Лазаров | EN Становища: проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов | EN проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Панайотов Русков

  28/01/2020

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) Кандидат: доц. д-р Стефан Панайотов Русков | EN Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев | EN проф. д.п.н. Марияна Николаева Булева-Петрова | EN проф. д-р Симо Леонов Лазаров | EN Становища: проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов | EN проф. […]