Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Изтекли процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Чавдар Николаев Стойчев

  11/09/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Кандидат: Чавдар Николаев Стойчев Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф.д.п.н. Стефан Георгиев Стойков Становища: проф.д.п.н. Огнян Стоянов Миладинов проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Теодор Божидаров Стойчев

  27/08/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Библеистика – Нов Завет) Кандидат:гл. ас. д-р Теодор Божидаров Стойчев Рецензии: проф. д-р Иван Желев Димитров доц. д-р Ивайло Иванов Найденов Становища: проф. д. теол. н. Емил Трайчев Стоянов проф. д-р Божидар Борисов Андонов […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева

  19/06/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) Кандидат:гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева Рецензии: проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева доц. д-р Александра Божидарова Багашева Становища: проф. д.ф.н. Ана Стоева Димова проф. д-р Румяна Балинова Тодорова доц. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цанимир Любомиров Байчев

  15/06/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (музикални технологии, синтезатор) Кандидат: гл. ас. д-р Цанимир Любомиров Байчев Рецензии: проф. д-р Дарина Георгиева Василева проф. д-р Симо Леонов Лазаров Становища: проф. д.изк.н. Стефан Иванов Хърков проф. д-р Пламен Янков Арабов доц. д-р Николай Митев […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р  Ивайло Иванов Буров

  07/06/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда) Кандидат: гл. ас. д-р  Ивайло Иванов Буров Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева проф. д-р Любомир Ников Попов Становища: проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р  Снежанка Добрева Георгиева

  06/06/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература) Кандидат: гл. ас. д-р  Снежанка Добрева Георгиева Рецензии: проф. д-р Радослав Димитров Радев доц. д-р Ганка Иванова Янкова Становища: проф. д.н. Таня Иванова Борисова проф. д-р […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Петър Красенов Боянов

  12/04/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) Кандидат: гл. ас. д-р Петър Красенов Боянов Рецензии: проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева Становища: проф. д.ик.н.  Гошо Кирилов Петков доц. д-р Мария Нейкова Кънева доц. д-р Николай […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Пламен Борисов Дянков

  05/04/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) Кандидат: гл. ас. д-р Пламен Борисов Дянков Рецензенти:  проф. д.т.н. Румен Коев Коджейков проф. д-р Красимир Гочев Калев Становища:  проф. д-р Георги Бенчев Генов доц. д-р Андрей Илиев Богданов доц. д-р Ванко Вълчанов Ганев […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков

  05/04/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) Кандидат: гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков Рецензии:  проф. д-р Иван Кръстев Цонев доц. д-р Борислав Георгиев Найденов Становища: проф. д.т.н. Жанета Николова Савова проф. д.т.н. Михаил Петков Илиев проф. […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова

  30/03/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) Кандидат: гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова Рецензии: проф. д.п.н. Лиляна Александрова Грозданова проф. д-р Румяна Балинова Тодорова Становища: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев доц. д-р Диана Петрова […]

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова

  30/03/2018

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) Кандидат: гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова Рецензии: проф. д.п.н. Лиляна Александрова Грозданова проф. д-р Румяна Балинова Тодорова Становища: проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев доц. д-р Диана Петрова […]