Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мартин Стефанов Базелков

  07/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Мартин Стефанов Базелков – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Стефан Панайотов Русков | EN доц. д-р Анна Тихомирова […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Аксения Бориславова Тилева

  03/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Аксения Бориславова Тилева – автореферат Рецензенти: проф. д. н. Таня Иванова Борисова проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева Становища: проф. д-р Любомира Симеонова Попова проф. д-р Светлозар […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Цветелина Илиева Методиева

  26/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Корпоративна сигурност” от професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана  Кандидат: Цветелина Илиева Методиева – автореферат Рецензии: проф. д-р Велико Панчев Петров проф. д-р Христо Атанасов Христов Становища: проф. д-р Евгени Петров Манев проф. д-р Иво Великов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айнур Абдулова Али

  19/11/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат:   Айнур Абдулова Али – автореферат   Рецензии: проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов доц. д.н. Милена Радославова Рачева   Становища: проф. д-р Антон Илиев Илиев проф. […]

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” – доц. д-р Стела Милчева Дончева

  08/09/2020

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология (Средновековна българска археология) Кандидат:  доц. д-р Стела Милчева Дончева – автореферат  |  EN Рецензии: проф. д.и.н. Иван Йорданов Йорданов  |  EN проф. д-р Николай Михайлов Узунов  | EN проф. д-р Стоян […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Северин Пламенов Акерски

  02/09/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Северин Пламенов Акерски – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова Становища: […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Моника Бориславова Беджева

  27/08/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки Кандидат: Моника Бориславова Беджева – автореферат Рецензии: проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев доц. д-р инж. Събин Иванов Иванов Становища: проф. д-р инж. Димитър […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Станислав Тошков Стефанов

  27/08/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат:   Станислав Тошков Стефанов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев проф. д.н. Наталия Христова Павлова Становища: проф. д.п.н. Васил […]

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Йорданка Димитрова Енева

  20/08/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Кандидат: Йорданка Димитрова Енева – автореферат Рецензии: проф. д.физ.н. Радослав Костадинов Заманов проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев Становища: проф. д-р Евгени Христов Семков доц. д-р Кирил […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Виктор Петков Петков

  10/07/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Виктор Петков Петков – автореферат   Рецензии: проф. д-р Димитър Илиев Балкански доц. д-р Красимира Борисова Друмева   Становища: проф. Валери Христов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Виктор Петков Петков

  10/07/2020

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Виктор Петков Петков – автореферат   Рецензии: проф. д-р Димитър Илиев Балкански доц. д-р Красимира Борисова Друмева   Становища: проф. Валери Христов […]