Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли процедури за придобиване на научни степени

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милчо Събев Узунов

  03/06/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки. Кандидат: Милчо Събев Узунов – автореферат Рецензии: проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова проф. д-р Светослав Стефанов Стефанов Становища: проф. д.п.н. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Недко Петров Петров

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки Кандидат: Недко Петров Петров – автореферат | EN Рецензии: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева | EN доц. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Таквор Мануел Мануелян

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Кандидат: Таквор Мануел Мануелян – автореферат Рецензии: проф. д.и.н. Георги Велков Колев доц. д-р Валентина Николова Василева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивелина Дянкова Михова

  31/05/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ивелина Дянкова Михова   – автореферат Рецензии: проф. д-р Любомир Ников Попов доц. д-р Веселина Николаева Илиева Становища: проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков проф. […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Стефан Данаилов Добрев

  29/04/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Обща, висша и приложна геодезия“ от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки.  Кандидат: Стефан Данаилов Добрев – автореферат Рецензии: доц. д-р Кирил Филипов Янчев проф. д-р Юрий Иванов Дачев Становища: доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Семра Неждет Неждет

  25/03/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по география“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки. Кандидат: Семра Неждет Неждет – автореферат Рецензии: проф. д-р Марин Рахнев Русев доц. д-р Росица Цанкова Владева Становища: проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ася Ангелова Асенова

  11/03/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Журналистика (Журналистика) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Кандидат: Ася Ангелова Асенова – автореферат Рецензии:  проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева проф. д-р Пламен Димитров Шуликов Становища: проф. д-р […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Кръстева Ковачева

  25/02/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.  Кандидат: Антоанета Кръстева Ковачева – автореферат Рецензии: проф. д.н. Наталия Христова Павлова проф. д-р Виолета Маринова Маринова Становища: проф. д-р Владимира […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлозар Панайотов Стоянов

  02/02/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Интердисциплинарни изследвания) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки Кандидат: Светлозар Панайотов Стоянов – автореферат Рецензии: доц. д.и.н. Стела Милчева Дончева доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов  Становища проф. д-р Юрий Иванов Дачев проф. д-р Стоян […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ралица Петрова Базайтова

  21/01/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ралица Петрова Базайтова – автореферат Рецензии: проф. д. н. Петър Димитров Балкански доц. д-р Живко Величков Жечев Становища: проф. д-р Божидар Станакиев Гьошев проф. д-р Динко […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ралица Петрова Базайтова

  21/01/2021

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Ралица Петрова Базайтова – автореферат Рецензии: проф. д. н. Петър Димитров Балкански доц. д-р Живко Величков Жечев Становища: проф. д-р Божидар Станакиев Гьошев проф. д-р Динко […]