Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Етични норми

  Списание  APNat се издава от Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Редакционната колегия на APNat насърчава отговорното поведение за прилагане на възприетите задължения и етични норми на публикуване и принципите на обективно рецензиране, които се основават на насоките на Committee on Publication Ethics (COPE). Те имат за цел въвеждането на добри практики по етични въпроси и стандарти за етично поведение на всички етапи от издателския процес.

  Задължения и етични норми на редакционната колегия

  Решенията на редакционната колегия за публикуване се основават на научните качества на предложените ръкописи на статии, които се вписват в профила на списанието и интереса на читателската аудитория при спазване на възприетите етичните норми.

  Редакционната колегия съдейства за създаване на условия за отворен диалог с авторите в случай на оплаквания от етично естество или конфликт и възможност за нанасяне на корекции в определени срокове преди работа по предпечатна подготовка на всеки брой.

  Редакционната колегия не трябва да допуска конфликт на интереси по отношение на статиите, които се приемат/ отхвърлят за публикуване в списанието.

  Главният редактор предоставя материали на рецензентите въз основа на техния научен профил и професионални интереси. Рецензирането е анонимно. При една отрицателна рецензия главният редактор избира трети рецензент, чието становище е окончателно.

  Главният редактор на APNat запазва анонимността на рецензентите и конфиденциалността на кореспонденцията с рецензентите и авторите.

  Редакционната колегия чрез своите действия подкрепя и популяризира списанието.

  Редакционната колегия поддържа електронен архив на подадените статии и материалите, свързани с тяхното  рецензиране и отпечатване.

  Задължения и етични норми на авторите

  Авторите, представят ръкописи на статии за публикуване в APNat при следните условия:

  – да съдържат оригинално изследване;

  – да не съдържат неверни данни;

  – да не са публикувани в други издания;

  – коректно и точно да е цитирана използваната литература, без създаване на условия за плагиатство;

  – да участват в процеса на коригиране на установени грешки от рецензентите;

  – при установено плагиатство, авторът/те да носят пълна законодателна отговорност.