Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • За съдиите

  Указания за рецензентите (съдиите)

  • В основата на редакционната политика на списание Acta Pedagogica Naturalis е принципът за двойното анонимно рецензиране. Това съдейства за подбор на оригинални ръкописи за добри педагогически практики. За подпомагане на процеса на рецензиране се прилага типова форма на рецензия. Партньорската редакционна оценка е основен компонент на политиката на списанието. Тя подпомага главния редактор при вземането на окончателни редакционни решения. Ако е наложително може да се реализира комуникацията между главния редактор и автора с цел подобряване качеството на ръкописа.
  • След постъпване на рецензиите в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите. При необходимост изисква да бъдат направени корекции. Авторът връща новата редакция на ръкописа на статията в определен срок. Следва предпечатна подготовка, след която не могат да бъдат нанесени корекции в текста.
  • Редакционната колегия си запазва правото да отхвърля ръкописа на статии, които не отговарят на целите на списанието и на горепосочените критерии.
  • Всички ръкописи на статии се третират като конфиденциални документи, които не се подлагат на обсъждане без разрешението на главния редактор. При установяване на конфликт на интереси рецензентът трябва да уведоми главния редактор.
  • При изготвяне на рецензиите се спазва принципа на обективност и изразяване на аргументирано мнение. Особено важно е спазването на стандартите за коректно цитиране по изследваната тема.
  • В редакционната си политика списанието се стреми към изготвяне на рецензии в необходимия срок. Обикновено рецензентите разполагат със срок от 20 до 30 работни дни от получаването на ръкописа да изпратят готовата рецензия или да уведомят своевременно за възможно забавяне.