Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Инструкции за авторите

  Acta Pedagogica Naturalis е електронно списание на Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги спазвайте стриктно. По този начин ще съдействате прегледът и публикуването на вашата статия да се реализира възможно най-ефективно и бързо. След като подготвите ръкописа си в съответствие с инструкциите по-долу, моля посетете уебсайта на списанието на адрес: https://www.shu.bg/faculties-fpn/publications/apnat/

  Редакционната колегия си запазва правото да не приема ръкописи, които не са в съответствие с тези инструкции. Докладите трябва да бъдат правилно структурирани и написани на английски език.

   Цел и редакционна политика

  Всички представени ръкописи на статии трябва да съдържат оригинално изследване, което не е публикувано преди това и не се разглежда за публикуване на друго място. Основният критерий за приемане е научното качество.

  Авторите трябва да избягват прекомерната употреба на съкращения и тяхното изложение трябва да е разбираемо за една по-широка аудитория. Особено внимание да се обърне на раздела за резюме, въведение и обсъждане, който трябва ясно да насочва вниманието към актуалността и съвременното значение на представената теза. Липсата на посочените аргументи може да доведе до забавяне при публикуването или отхвърлянето на ръкописа на статията.

  Текстовете могат да бъдат публикувани като отзив, пълен доклад (статия) или като кратко съобщение

   Видове публикации

   Отзиви

  Отзивите се публикуват само по покана. Въпреки това, предложение за отзив може да бъде представено под формата на кратко писмо до редактора по всяко време. В писмото трябва да се посочат темите и авторите на предложения отзив и да се посочи защо темата е от особен интерес за областта на списанието.

   Статии

  Предложените за рецензиране ръкописи на статии трябва да съдържат следните части:

  1. Титулна страница с посочено заглавие, автор/автори, институция, е-mail;
  2. Резюме (написано на отделна страница, максимум 200 думи или по-малко, без съкращения);
  3. Въведение;
  4. Материали и методи;
  5. Резултати;
  6. Дискусия;
  7. Благодарности, ако е приложимо;
  8. Препратки.

  В някои случаи може да се пропусне част (4) и да се слеят части (5) и (6). Когато е приложимо в част „Материали и методи“ трябва да посочва комисията по етика, която е оценила процедурите за проучвания при хора или нормите, следвани за поддържане и експериментално лечение на животни.

   Кратки съобщения

  Кратките съобщения имат за цел да докладват за изследвания, които са напреднали до етапа, когато се счита, че резултатите трябва да се разгласяват сред научната област. Кратките съобщения трябва да имат резюме (100 думи или по-малко) и да не надвишават 1500 думи. Във тях могат да бъдат включени таблици и фигури, но дължината на текста трябва да бъде пропорционално намалена. Ръкописи, представени като статии, но за които е установено, че съответстват на тези спецификации, ще бъдат публикувани като кратки съобщения след съгласието на автора.

  Изготвяне на ръкописи

  Авторите трябва да изпратят ръкописа си само в електронен вариант. След неговото приемане няма да се правят технически промени, а само корекция на печатни грешки.

  Дължина на ръкописа: 10 страници

  Формат на страницата: A4

  Полета: горе – 2.2 см, долу – 2.2 см, ляво – 2.2 см, дясно – 2.2 см, Header – 0 см, Footer – 1.7 см, разстояние между редовете 1.0.

   Титулна страница

  Заглавие на статията: Times New Roman, размер на шрифта 14 pt, Bold, центриран, интервал на абзаци – след 6 pt,

  Автори: Times New Roman, размер на шрифта 11pt, Bold, центриран, интервал на абзаци – след 6 pt,

  Институция: Times New Roman, размер на шрифта 11 pt, Italic, центриран, имейл,

  Резюме: Times New Roman, размер на шрифта 11 pt, Bold и Italic, Justified, интервал на абзаци – преди 11 pt, след 6 pt,

  Ключови думи: Times New Roman, Размер на шрифта 11pt, Bold & Italic, Justified, интервал на абзаци – преди 6pt, след 6pt.

   Таблици и илюстрации

  Таблиците трябва да са интегрирани в текста и оформени в Word. Заглавията им да се поставят преди самата таблица и оформят – Times New Roman, размер на шрифта 11pt, центрирано, разрядка на абзаци – преди 6 pt, след 3 pt.

  Фигури

  1. Цифрите трябва да са интегрирани в текста. Заглавията им да се поставят под самата фигура и оформят – Times New Roman, размер на шрифта 11pt, центрирано, разрядка на абзаци – преди 3 pt, след 6pt;
  2. Химичните формули трябва да са интегрирани в текста под формата на ChemDraw или ChemWindow обекти, или като изображения.

  Благодарности

  В частта за благодарности може да се добавят благодарности към проекти, стипендии и колеги. Те трябва да бъдат включени в края на текста. Личните благодарности трябва да предхождат тези на институции или агенции.

  Бележките под линия трябва да се избягват, а когато е необходимо, трябва да бъдат номерирани.

  Съкращенията трябва да бъдат определени при първото им появяване в текста, с изключение на официалните, стандартни съкращения. Единиците и техните символи трябва да съответстват на тези, одобрени от Международната система от звена http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/general.html.

   Цитиране в текста

  Авторите носят отговорност за точността на цитираната литература. Цитираната литература в текста трябва да бъде маркирана с арабски цифри в квадратни скоби.

  Списъкът с литературата трябва да бъде след основния текст и в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), първа и последна страници, Times New Roman, размер на шрифта 11pt, Justified.

  Пример

  [1]. Ivanov, I. I., Petrov, P. P., Zonarene, A Sesquiterpene from the Brown Seaweed Dictyopteris Zonarioides, Tetrahedron Lett. 2008, 50, 25-28

  [2]. Andreev, P., Todorov, M. Teaching methods and approaches, Blagoevgrad, Neofit Rilski University Publ.,2003, p. 94

  [3]. Stella, L. In Radicals in Organic Synthesis; Renaud, P., Sibi, M. P., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, Germany,2001; Vol. 2, p 407

   

  В случай на препратки, различни от латинската азбука, трябва да се прилагат правилата за транслитерация!

  Правила за транслитерация

  Транслитерацията от кирилицата на латиница е процесът на подмяна на знака, както следва: А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, К = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, Х = КН, Ц = TSH, Ч = СН, Ш = SH, Щ = SHT, Ъ = U, ЬО = YO, Ю = YU, Я = YA, Э = Е, Ы = Y