Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Редакционна политика

  – В основата на редакционната политика на списанието е принципът на двойното анонимно рецензиране. Това съдейства за подбор на оригинални ръкописи. За подпомагане на процеса на рецензиране се прилага типова форма за рецензия. Партньорската редакционна оценка е основен компонент на политиката на списанието. Тя подпомага главния редактор при вземането на окончателни редакционни решения. Ако е наложително може да се реализира комуникация между главния редактор и автора с цел подобряване качеството на ръкописа.

  – При изготвяне на рецензиите се спазва принципа на обективност и изразяване на аргументирано мнение. Особено важно е спазването на стандартите за коректно цитиране по изследваната тема.

  –  Всички ръкописи на статии се третират като конфиденциални документи, които не се подлагат на обсъждане без разрешението на главния редактор. При установяване на конфликт на интереси рецензентът трябва да уведоми главния редактор.

  – В редакционната си политика списанието се стреми към рецензии, представени в необходимия срок. Обикновено рецензентите разполагат със срок от 20 до 30 работни дни от получаването на ръкописа да изпратят готовата рецензия или да уведомят редакцията своевременно за възможно забавяне.

  – След постъпване на рецензиите в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите. Ако е необходимо изисква необходимите корекции. Авторът връща новата редакция на ръкописа на статията в определен срок. Следва предпечатна подготовка, след която не могат да бъдат нанесени корекции в текста.

  – Редакционната колегия си запазва правото да отхвърли ръкописи на статии, които не отговарят на целите на списанието и на горепосочените критерии.