Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област от висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература)

  Кандидат:

  Рецензии: 

  Становища:

  Публикувано на 01/10/2020