Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика)

  Кандидат: гл.ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 02/09/2012