Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език)

  Кандидат:гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 19/06/2018