Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – д-р Ивайло Любомиров Владев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Геодемография и човешки ресурси)

  Кандидат: д-р Ивайло Любомиров Владев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/12/2017